نظرسنجی پرسنل مجموعه اروس

  • به شما این اطمینان داده می شود که این نظرات و پیشنهادات، صرفا توسط مدیر مجموعه (آقای احمدعلی اسدی) خوانده شده و اطلاعات شما قابل پیگیری توسط هیچ شخصی نمی باشد.

     

  •  

  •  

  •