کشتارگاه اروس؛ بزرگترین کشتارگاه صنعتی شمال کشور

در حال ساخت