بستن

جگر سفید

11,250 تومان15,000 تومان
بستن
بستن
بستن

ران کامل بره ؛ 2.800 کیلوگرمی

294,000 تومان
 • کیلویی 105 هزار تومان
 • قیمت: 294.000 تومان
بستن

ران کامل بره ؛ 3.100 کیلوگرمی

325,500 تومان
 • کیلویی 105 هزار تومان
 • قیمت: 325.500 تومان
بستن

جگر سفید

11,250 تومان15,000 تومان
بستن
بستن
بستن
بستن

ران کامل بره ؛ 2.800 کیلوگرمی

294,000 تومان
 • کیلویی 105 هزار تومان
 • قیمت: 294.000 تومان
بستن

ران کامل بره ؛ 3.100 کیلوگرمی

325,500 تومان
 • کیلویی 105 هزار تومان
 • قیمت: 325.500 تومان
بستن

ران کامل بره ؛ 3.400 کیلوگرمی

357,000 تومان
 • کیلویی 105 هزار تومان
 • قیمت: 357.000 تومان
بستن

ران کامل بره ؛ 3.600 کیلوگرمی

378,000 تومان
 • کیلویی 105 هزار تومان
 • قیمت: 378.000 تومان
بستن

ران کامل بره ؛ 3.800 کیلوگرمی

399,000 تومان
 • کیلویی 105 هزار تومان
 • قیمت: 399.000 تومان
بستن

زبان گوساله

133,000 تومان147,000 تومان
بستن
بستن

کبابی ماست و سیر

35,000 تومان175,000 تومان
 • کیلویی 35 هزار تومان
 • طعم غالب: سیر
 • مناسب برای انواع ذائقه ها
بستن

مغز ران بره

105,000 تومان210,000 تومان
این کالا پس از خرید در همان لحظه بسته بندی و ارسال می گردد.